Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2584
Title: Về vấn đề xây dựng chương trình đào tạo cán bộ quản lí giáo dục các trình độ cử nhân và thạc sĩ ở Việt Nam
Authors: Trần, Thị Bích Liễu
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Bùi, Minh Hiển
Keywords: Giáo dục
Đào tạo
Chương trình
Quản lí
Issue Date: 2004-03
Description: Tạp chí Phát triển Giáo dục, Số 3-03/2004. Tr. 11-12.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2584
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0389.pdf699.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.