DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Nông Lâm Ngư nghiệp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2435

Nhan đề: Nông nghiệp Việt Nam trước yêu cầu mới của hội nhập kinh tế quốc tế
Tác giả: Phạm, Văn Vang
Từ khoá: Nông nghiệp
Hội nhập kinh tế
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 3(131)/2007. Trang 61-68
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2435
Appears in Collections:Nông Lâm Ngư nghiệp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0014.pdf8 trang5,34 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback