DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Nông Lâm Ngư nghiệp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2433

Nhan đề: Về mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Xuân Dũng
Từ khoá: Sản xuất
Tiêu thụ
Nông sản
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 1(129)/2007. Trang 68-75
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2433
Appears in Collections:Nông Lâm Ngư nghiệp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0012.pdf8 trang2,18 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback