DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2409

Nhan đề: Mấy ý kiến về thực trạng đội ngũ giáo viên phổ thông và những rào cản trong việc nâng cao chất lượng của đội ngũ
Tác giả: Phạm, Thị Kim Anh
Từ khoá: Giáo viên
Chất lượng
Phổ thông
Năm xuất bản: 2003-08
Mô tả: Tạp chí Phát triển Giáo dục, Số 8-08/2003. Tr. 26-27.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2409
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0365.pdf597,96 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback