DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2264

Nhan đề: Những định hướng phát triển giáo dục Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Tác giả: Vũ, Trọng Rỹ
Từ khoá: Định hướng
Phát triển
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Hội nhập quốc tế
Năm xuất bản: 2009-10
Mô tả: Tạp chí giáo dục, số 224, kì 2, tháng 10/2009. Trang 1-5,8
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2264
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0466.pdf6 trang3,71 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback