DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Nông Lâm Ngư nghiệp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2241

Nhan đề: Phương hướng nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất chè ở Việt Nam giai đoạn 2006-2010
Tác giả: Đỗ, Văn Ngọc
Từ khoá: Phương hướng
Hiệu quả sản xuất
Cạnh tranh
Chè
Năm xuất bản: 2007-01
Mô tả: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỳ 2, tháng 1/2007. Trang 14-15,20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2241
Appears in Collections:Nông Lâm Ngư nghiệp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0001.pdf3 trang2,62 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback