DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Hóa hữu cơ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1991

Nhan đề: Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel bằng phản ứng Este hóa Axit Palmitic trên vật liệu mao quản trung bình SBA - 16 biến tính
Tác giả: Nguyễn, Thị Thủy
Người hướng dẫn: Phạm, Xuân Núi
Từ khoá: Tổng hợp Biodiesel
Phản ứng Este hóa
Axit Palmitic
Vật liệu mao quản
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1991
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.95.pdfToàn văn6,66 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt1,21 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback