DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Bảo hiểm >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1779

Nhan đề: Tiếp tục đổi mới hệ thống bảo hiểm xã hội phù hợp với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Tác giả: Phan, Văn Phúc
Từ khoá: Hệ thống
Bảo hiểm xã hội
Kinh tế
Thị trường
Hội nhập
Quốc tế
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Tổ chức Nhà nước. Số 3-2007. Tr.15-17
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1779
Appears in Collections:Bảo hiểm

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BH_0011.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback