DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1739

Nhan đề: Rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng - nhìn từ góc độ đạo đức
Tác giả: Lê, Văn Hùng
Từ khoá: Ngân hàng
Hoạt động tín dụng
Rủi ro
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng, Số 16 -8/2007, Tr. 33-35,18
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1739
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0425.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback