DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản trị nhân lực >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1698

Nhan đề: Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp
Tác giả: Trần, Kim Dung
Đoàn, Thanh Hải
Lê, Thị Loan
Bùi, Thị Thanh
Phan, Quốc Tấn
Huỳnh, Văn Tâm
Từ khoá: Quản trị nhân lực
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2010-03
Mô tả: Phát triển kinh tế. Trang 37-42
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1698
Appears in Collections:Quản trị nhân lực

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NS_0013.pdf6 trang2,26 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback