DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản trị nhân lực >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1617

Nhan đề: Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam thời kỳ hậu WTO
Tác giả: Nguyễn, Thu Nga
Từ khoá: Quản trị nhân sự
WTO
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, số 04(45). Trang 16-17 & 34
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1617
Appears in Collections:Quản trị nhân lực

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NS_0007.pdf3 trang821,49 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback