DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1586

Nhan đề: Cải tiến phương pháp dạy Văn học đa văn hóa cho sinh viên đại học và cách đánh giá kết quả học tập
Tác giả: Trần, Văn Đạt
Từ khoá: Văn học
Dạy học
Đa văn hóa
Phương pháp
Đại học
Học tập
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 162-(kỳ 1-5/2007). Tr. 18-21.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1586
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0200.pdf4,26 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback