DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1582

Nhan đề: Tiêu chí đánh giá sức cạnh tranh của các công ty kiểm toán độc lập
Tác giả: Đoàn, Xuân Tiên
Từ khoá: Tiêu chí
Đánh giá
Cạnh tranh
Công ty
Kiểm toán
Độc lập
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán. Số 2(43)-2007. Tr.35-37
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1582
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QT_0055.pdf833,76 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback