DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Tâm lý >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1568

Nhan đề: Trắc nghiệm tâm lý học và ứng dụng vào đánh giá toàn diện học sinh ở Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn, Huy Tú
Từ khoá: Trắc nghiệm tâm lý học
Ứng dụng
Đánh giá toàn diện
Học sinh Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Mô tả: Tạp chí Giáo dục. Số 229 - 01/2010. Tr. 14-16.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1568
Appears in Collections:Tâm lý

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TL_0041.pdf4,7 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback