DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1489

Nhan đề: Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện hội nhập WTO
Tác giả: Bùi, Thị Minh Thúy
Từ khoá: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hội nhập WTO
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán. Số 6(47)-2007. Tr.36-37
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1489
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QT_0042.pdf594,35 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback