Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1408
Title: Ảnh hưởng của tự do hóa tài chính đến hệ thống ngân hàng Việt Nam
Authors: Lê, Tấn Phước
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Tự do hóa
Issue Date: 2006
Description: Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số 1-2006, Tr.40-42
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1408
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0212.pdf902.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.