DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1408

Nhan đề: Ảnh hưởng của tự do hóa tài chính đến hệ thống ngân hàng Việt Nam
Tác giả: Lê, Tấn Phước
Từ khoá: Tài chính
Ngân hàng
Tự do hóa
Năm xuất bản: 2006
Mô tả: Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số 1-2006, Tr.40-42
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1408
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0212.pdf902,45 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback