DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Khoa học ứng dụng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1283

Nhan đề: Nghiên cứu, ứng dụng kết cấu liên hợp thép - bê tông
Tác giả: Phạm, Anh Tuấn
Từ khoá: Kết cấu thép
Năm xuất bản: 2007-02
Mô tả: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỳ 1+2-tháng 2/2007. Trang 91-93
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1283
Appears in Collections:Khoa học ứng dụng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KHUD_0004.pdf3 trang2,67 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback