DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/128

Nhan đề: Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng (Lý Bạch, văn 10 - Phần văn học nước ngoài
Tác giả: Hà, Nguyên
Từ khoá: Ngôn ngữ
Văn học nước ngoài
Năm xuất bản: 2005
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/128
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HaNguyen.pdf4,59 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback