DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Khoa học ứng dụng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1269

Nhan đề: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả của nền kinh tế
Tác giả: Nguyễn, Bích Đạt
Từ khoá: Kinh tế
Khoa học
Công nghệ
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Kinh tế và Dự báo, số 1/2007. Trang 15-18
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1269
Appears in Collections:Khoa học ứng dụng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KHUD_0002.pdf4 trang4,54 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback