DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Khoa học ứng dụng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1263

Nhan đề: Trình độ phát triển khoa học, công nghệ của một tỉnh (Thành Phố):Phương pháp đánh giá và các nhân tố
Tác giả: Đỗ, Văn Phức
Từ khoá: Khoa học
Công nghệ
Năm xuất bản: 2008
Mô tả: Tạp chí kinh tế và phát triển. Trang 27-29
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1263
Appears in Collections:Khoa học ứng dụng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KHUD_0001.pdf3 trang3,64 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback