DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Điện tử - Viễn thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1257

Nhan đề: Bưu chính Châu Âu và bưu chính Việt Nam 2008. Những kết quả đạt được và kế hoạch cho tương lai
Tác giả: Ao, Thu Hoài
Nguyễn, Minh Thủy
Từ khoá: Bưu chính
Châu âu
Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Thông tin KHKT & Kinh tế bưu điện. Số 9-2009. Tr.18-21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1257
Appears in Collections:Điện tử - Viễn thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VT_0014.pdf2,24 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback