DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Điện tử - Viễn thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1238

Nhan đề: Cảm biến khí bằng công nghệ Nano
Tác giả: Bùi, Lê
Từ khoá: Cảm biến
Khí
Công nghệ
Nano
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Tự động hóa ngày nay. Số 4(80)-2007. Tr.36-39
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1238
Appears in Collections:Điện tử - Viễn thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VT_0002.pdf3,47 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback