DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Điện tử - Viễn thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1237

Nhan đề: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng
Từ khoá: Nâng cao
Năng lực
Cạnh tranh
Doanh nghiệp
Viễn thông
Di động
Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số 9-2009
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1237
Appears in Collections:Điện tử - Viễn thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VT_0001.pdf6,73 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback