DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Công nghệ thông tin >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1226

Nhan đề: Phương pháp kiểm soát thời gian trình bày bài giảng điện tử
Tác giả: Hồ, Văn Cửu
Lê, Quang Phú
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2010-02
Mô tả: Tạp chí CNTT & TT kỳ 2, 2/2010. Trang 45-48
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1226
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TH_0021.pdf4 trang4,78 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback