DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Công trình xây dựng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1180

Nhan đề: Phân tích nguyên nhân và hậu quả của các rủi ro trong dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Trịnh, Thùy Anh
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số 4-2007. Tr.26-32
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1180
Appears in Collections:Công trình xây dựng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
CTXD_0005.pdf6,43 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback