DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Công trình xây dựng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1166

Nhan đề: Một số vấn đề cần chú ý khi sử dụng tiêu chuẩn TCXDVN 375: Thiết kế công trình chịu động đất - tiêu chẩn thiết kế
Tác giả: Nguyễn, Võ Thông
Từ khoá: Tiêu chuẩn
Thiết kế
Công trình
Động đất
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Xây dựng. Số 2-2007. Tr.55-58
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1166
Appears in Collections:Công trình xây dựng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
CTXD_0002.pdf3,85 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback