DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Công trình xây dựng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1161

Nhan đề: Ứng dụng lý thuyết xích MARKOV trong quản lý và bảo trì các công trình giao thông
Tác giả: Nguyễn, Đình Thạo
Từ khoá: Ứng dụng
Lý thuyết
Markov
Công trình giao thông
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Cầu đường Việt Nam. 200[-]. Tr.19-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1161
Appears in Collections:Công trình xây dựng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
CTXD_0001.pdf6,01 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback