Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10374
Title: Đặc điểm văn xuôi Nam Cao sau 1945
Authors: Trần, Thị Minh Tuyền
Advisor: Phan, Ngọc Thu, TS.
Keywords: Văn học Việt Nam
Nam Cao
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.34; 127 trang.
Table of contents: Chương 1.Vài nét về sự nghiệp sáng tác của Nam Cao trước năm 1945; Chương 2.Đặc điểm văn xuôi Nam Cao sau 1945 nhìn từ phương diện tư tưởng nghệ thuật; Chương 3.Đặc điểm văn xuôi Nam Cao sau 1945 nhìn từ phương thức thể hiện.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10374
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiMinhTuyen.TT.pdfTóm tắt367.19 kBAdobe PDFView/Open
TranThiMinhTuyen.TV.pdfToàn văn830.41 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.