Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10308
Title: Mối quan hệ biện chứng giữa phát triển xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái ở Đà Nẵng hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Advisor: Trần, Hồng Lưu, TS.
Keywords: Triết học
Phát triển xã hội
Bảo vệ môi trường sinh thái
Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 103 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận về phát triển xã hội và môi trường sinh thái; Chương 2.Thực trạng phát triển xã hội và vấn đề phát triển môi trường sinh thái ở thành phố Đà Nẵng hiện nay; Chương 3.Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình phát triển xã hội ở Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10308
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuy.TT.pdfTóm tắt284.79 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuy.TV.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.