Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10222
Title: Đặc điểm địa danh huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Như Quỳnh
Advisor: Lê, Đức Luận, TS.
Keywords: Ngôn ngữ học
Địa danh
Huyện Núi Thành
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Mã số: 60.22.02.40; 155 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về địa danh; Chương 2.Đặc điểm cấu tạo của địa danh huyện Núi Thành; Chương 3.Đặc điểm ngữ nghĩa của địa danh huyện Núi Thành.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10222
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNhuQuynh.TT.pdfTóm tắt414.61 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNhuQuynh.TV.pdfToàn văn908 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.