Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10216
Title: Lập luận trong các bài tranh luận văn học (Khảo sát qua cuộc tranh luận nghệ thuật vị nghệ thuật, nghệ thuật vị nhân sinh)
Authors: Nguyễn, Thị Minh Hà
Advisor: Bùi, Trọng Nghĩa, TS.
Keywords: Ngôn ngữ học
Cấu trúc lập luận
Tranh luận văn học
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Ngô ngữ học. Mã số: 60.22.02.40; 128 trang.
Table of contents: Chương 1. Một số vấn đề lý luận chung; Chương 2.Phương pháp lập luận và cấu trúc lập luận trong các bài tranh luận nghệ thuật vị nghệ thuật, nghệ thuật vị nhân sinh; Chương 3.Vai trò của các hình thức lập luận đối với nghệ thuật tranh luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10216
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMinhHa.TT.pdfTóm tắt371.87 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMinhHa.TV.pdfToàn văn1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.