Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10215
Title: Tín hiệu thẩm mĩ trong ca dao, tục ngữ Quảng Nam - Đà Nẵng
Authors: Phan, Thúy Hạnh Trang
Advisor: Bùi, Trọng Ngoãn, TS.
Keywords: Ngôn ngữ học
Tín hiệu thẩm mĩ
Ca dao
Tục ngữ
Quảng Nam - Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Ngô ngữ học. Mã số: 60.22.02.40; 113 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài; Chương 2.Các hình thức ngôn ngữ biểu đạt tín hiệu thẩm mĩ trong ca dao, tục ngữ Quảng Nam - Đà Nẵng; Chương 3.Giá trị biểu đạt của tín hiệu thẩm mĩ trong ca dao, tục ngữ Quảng Nam - Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10215
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThuyHanhTrang.TT.pdfTóm tắt436.81 kBAdobe PDFView/Open
PhanThuyHanhTrang.TV.pdfToàn văn966.09 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.