Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10179
Title: Nghệ thuật trần thuật trong văn xuôi Võ Thị Xuân Hà
Authors: Trương, Thị Mai Phương
Advisor: Tôn, Thất Dụng, TS.
Keywords: Văn học Việt Nam
Văn xuôi Việt Nam
Nghệ thuật trần thuật
Võ Thị Xuân Hà
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.34; 100 trang.
Table of contents: Chương 1.Văn xuôi Võ Thị Xuân Hà - Dòng riêng giữa nguồn chung; Chương 2.Điểm nhìn trần thuật và thời gian trần thuật trong văn xuôi Võ Thị Xuân Hà; Chương 3.Ngôn ngữ và giọng điệu trần thuật trong văn xuôi Võ Thị Xuân Hà.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10179
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiMaiPhuong.TT.pdfTóm tắt285.63 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiMaiPhuong.TV.pdfToàn văn706.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.