Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10089
Title: Phát triển nông nghiệp huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Lê
Advisor: Lê, Bảo, TS.
Keywords: Kinh tế phát triển
Phát triển nông nghiệp
Quảng Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 133 trang.
Table of contents: Chương 1.Các vấn đề lý luận về phát triển nông nghiệp; Chương 2.Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; Chương 3.Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10089
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLe.TT.pdfTóm tắt406.96 kBAdobe PDFView/Open
NguyenLe.TV.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.