DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/995

Nhan đề: Bàn về quản lý dự trữ ngoại hối của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
Tác giả: Nguyễn, Thị Nhung
Từ khoá: Quản lý
Dự trữ
Việt Nam
Bối cảnh hội nhập
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng. Số 17-9/2007. Tr.20-22
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/995
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QT_0026.pdf2,89 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback