Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9865
Title: Biện pháp quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Thanh Huyền
Advisor: Nguyễn, Quang Giao, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Công tác nghiên cứu khoa học
Giảng viên
Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng
Giáo dục đại học
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 126 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên ở trường cao đẳng; Chương 2.Thực trạng quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên ở Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng; Chương 3.Các biện pháp quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên ở Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9865
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiThanhHuyen.TT.pdfTóm tắt334.7 kBAdobe PDFView/Open
DangThiThanhHuyen.TV.pdfToàn văn908.94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.