DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/981

Nhan đề: Kinh nghiệm của một số nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức nhà nước
Tác giả: Nguyễn, Thế Quyền
Từ khoá: Kinh nghiệm
Đào tạo
Bồi dưỡng
Công chức nhà nước
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Quản lý nhà nước. 200[-]. Tr.44-48
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/981
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QT_0025.pdf5,37 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback