Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9793
Title: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Economic Restructuring of Quang Nam Province
Authors: Nguyễn, Hồng Quang
Advisor: Ninh, Thị Thu Thủy, TS.
Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
Năng suất lao động
Mô hình tăng trưởng kinh tế
Phương pháp SSA
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 62.31.01.05; 230 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế; Chương 2. Đặc điểm của địa bàn và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Chuyển dịch cơ cấu ngành và tác động của nó tới tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9793
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHongQuang.TT.pdfTóm tắt565.94 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHongQuang.TT_E.pdfSummary542.34 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHongQuang.TV.pdfToàn văn13.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.