Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9733
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong sản xuất rau của nông hộ tại hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng
Other Titles: Factors Impacting on Farmer Households' Decision of VIETGAP Standard Application on Vegetable Production in QUANG NAM and DA NANG
Authors: Lương, Tình
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Quyết định
VietGAP
Nhận thức
Nông dân
Quảng Nam
Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 62.31.01.05; 223 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quyết định áp dụng đổi mới công nghệ trong nông nghiệp của nông hộ; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả phân tích và thảo luận; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9733
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongTinh.TT.pdfTóm tắt547.99 kBAdobe PDFView/Open
LuongTinh.TT_E.pdfSummary434.85 kBAdobe PDFView/Open
LuongTinh.TV.pdfToàn văn7.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.