DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/973

Nhan đề: Chiến lược tài chính 2011-2020: Bối cảnh mới, nhiệm vụ mới
Tác giả: Nguyễn, Doãn Toàn
Từ khoá: Tài chính
Chiến lược
Bối cảnh
Nhiệm vụ
Năm xuất bản: 2010
Mô tả: Tạp chí Tài chính, Số 2-2010, Tr.13-16,20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/973
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0169.pdf2,71 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback