Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/960
Title: Yêu cầu và định hướng và quản lý rủi ro trong cho vay đầu tư phát triển của nhà nước ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Cảnh Hiệp
Keywords: Yêu cầu
Định hướng
Quản lý rủi ro
Việt Nam
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán. Số 5(46)-2007. Tr.19-20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/960
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QT_0019.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.