Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/945
Title: Kinh nghiệm của các nước trong việc ứng phó với khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu
Authors: Lưu, Ngọc Trịnh
Keywords: Tài chính
Khủng hoảng kinh tế
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới, Số 11(163)-2009, Tr.17-24
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/945
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0164.pdf4.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.