Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9317
Title: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III theo định hướng đảm bảo chất lượng
Authors: Trương, Phúc Nguyên
Advisor: Trần, Văn Hiếu, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Đảm bảo chất lượng
Quản lý hoạt động đào tạo
Học viện CT-HC khu vực III
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 121 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đào tạo của các học viện chính trị - hành chính. Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III. Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III theo định hướng đảm bảo chất lượng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9317
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongPhucNguyen.TT.pdfTóm tắt190.55 kBAdobe PDFView/Open
TruongPhucNguyen.TV.pdfToàn văn1.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.