Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/919
Title: Bộ trưởng bộ Tài chính Vũ Văn Ninh: Giải pháp hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2010
Authors: Lưu, Đức
Keywords: Tài chính
Ngân sách
Giải pháp
Issue Date: 2010
Description: Tạp chí Tài chính, Số 1-2010, Tr.10-11
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/919
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0163.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.