Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8612
Title: Sử dụng ngôn ngữ trục trong dịch đa ngữ
Other Titles: Use the Pivot Language in Multilingual Translation
Authors: Phan, Thị Lệ Thuyền
Advisor: Võ, Trung Hùng, PGS.TS.
Keywords: Dịch máy
Dịch liên ngôn ngữ
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Hệ thống UNL
Universal Networking Language
Ngôn ngữ mạng dùng chung
Khoa học máy tính
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 62.48.01.01; 191 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về dịch máy và ngôn ngữ UNL; Chương 2. Đề xuất mô hình dịch tiếng Việt - UNL; Chương 3. Giải pháp xây dựng từ điển và luật; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8612
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiLeThuyen.TT.pdfTóm tắt692.94 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiLeThuyen.TT_E.pdfSummary597.55 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiLeThuyen.DM.pdfDanh mục các công trình công bố64.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PhanThiLeThuyen.TV.pdfToàn văn3.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PhanThiLeThuyen.QD.pdfQuyết định12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.