Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8609
Title: Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người và sự vận dụng của Đảng trong việc phát huy nhân tố con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Authors: Đỗ, Thị Hằng Nga
Advisor: Phạm, Văn Đức, PGS.TS.
Keywords: Triết học Mác - Lênin
Quan điểm
Con người
Thời kỳ đổi mới
Triết học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 101 trang.
Table of contents: Chương 1.Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người và vai trò của con người trong phát triển sản xuất xã hội; Chương 2.Quan điểm của Đảng về nhân tố con người và việc phát huy nhân tố con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương 3.Thực trạng và giải pháp phát huy nhân tố con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8609
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiHangNga.TT.pdfTóm tắt388.08 kBAdobe PDFView/Open
DoThiHangNga.TV.pdfToàn văn632.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.