Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8583
Title: Tư tưởng biện chứng của Hêghen trong tác phẩm ''Khoa học Lôgíc''
Authors: Bùi, Ngọc Bích Thủy
Advisor: Nguyễn, Tấn Hùng, PGS.TS.
Keywords: Tư tưởng biện chứng của Hêghen
Tác phẩm "Khoa học Lôgís"
Hêghen
Triết học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 102 trang.
Table of contents: Chương 1: Hoàn cảnh lịch sử ra đời tư tưởng biện chứng của Hêghen và tác phẩm ''Khoa học Lôgíc''; Chương 2: Một số nội dung cơ bản của tư tưởng biện chứng của Hêghen trong tác phẩm ''Khoa học Lôgíc''; Chương 3: Những giá trị và hạn chế của tư tưởng biện chứng Hêghen trong tác phẩm ''Khoa học Lôgíc''.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8583
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiBichThuy.TT.pdfTóm tắt415.05 kBAdobe PDFView/Open
BuiThiBichThuy.TV.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.