Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8582
Title: Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển với việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa Huế
Authors: Nguyễn, Thị Ngân
Advisor: Lê, Văn Đính, PGS.TS.
Keywords: Di sản văn hóa Huế
Bảo tồn di sản văn hóa
Phát huy di sản văn hóa
Giá trị di sản văn hóa
Triết học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 128 trang.
Table of contents: Chương 1: Văn hóa và phát triển, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở nước ta hiện nay - Cơ sở lý luận và thực tiễn; Chương 2: Thực trạng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Huế thời gian qua; Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Huế trong thời gian tới.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8582
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgan.TT.pdfTóm tắt331.69 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNgan.TV.pdfToàn văn933.41 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.