Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8581
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới ở thành phố Đà Nẵng hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Advisor: Lê, Văn Đính, PGS.TS.
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giải phóng phụ nữ
Bình đẳng giới
Thành phố Đà Nẵng
Triết học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 110 trang.
Table of contents: Chương 1: Bình đẳng giới - Một bộ phận hợp thành trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ; Chương 2: Thực trạng việc thực hiện bình đẳng giới ở thành phố Đà Nẵng; Chương 3: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ vào việc thực hiện bình đẳng giới ở thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8581
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuyen.TT.pdfTóm tắt482.02 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHuyen.TV.pdfToàn văn1.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.