Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8370
Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn tại huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
Authors: Nguyễn, Văn Ngọc Duy
Advisor: Lê, Phước Cường, TS.
Keywords: Chất thải rắn
Huyện Hải Lăng
Tỉnh Quảng Trị
Đánh giá hiện trạng
Biện pháp quản lý
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 181 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan tài liệu; Chương 2.Đối tượng - nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn tại huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8370
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanNgocDuy.TT.pdfTóm tắt496.66 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanNgocDuy.TV.pdfToàn văn5.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.